แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เล่ม 1
ประถมศึกษา

แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เล่ม 1

หนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เล่ม 1
รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3