หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.3
มัธยมศึกษา

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.3

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ เล่ม 1
รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1