หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 3
มัธยมศึกษา

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 3

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ เล่ม 3
รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3